Aparesh Sood

Useful English Phrases

Useful English Phrases

  • 16/08/2015 02:39

Useful English Phrases for iOS là bộ sưu tập các cụm từ tiếng Anh phổ biến trong giao tiếp và hội thoại hàng ngày.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com