Appcylon LLC

Graphing Calculator

Graphing Calculator

  • 07/08/2015 19:10

Graphing Calculator là một ứng dụng mới có khả năng tính toán mạnh hơn máy tính mặc định trong điện thoại iPhone (vốn chỉ có thể giúp bạn tính toán nhanh những bài toán đơn giản, thực hiện các phép tính rất sơ đẳng). Graphing Calculator độc đáo hơn ở những khả năng đặc biệt như tính toán trên các tổ hợp phép tính phức tạp hay khả năng vẽ đồ thị. 


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com