Appgeneration Software

myTuner Radio

myTuner Radio

  • 15/08/2015 21:44

iTuner Radio for iOS là ứng dụng nghe radio trên 80 quốc gia và 30,000 kênh cho iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com