AppHome

RiNgO Browser Lite

RiNgO Browser Lite

  • 05/08/2015 07:10

Ringo Browser Lite for iPad là ứng dụng trình duyệt web đa chức năng và miễn phí cho máy tính bảng iPad.


Private Browser With Fullscreen & Multi-Tabs

Private Browser With Fullscreen & Multi-Tabs

  • 05/08/2015 06:37

Trình duyệt này cho phép bạn duyệt Internet mà không lưu bất kỳ dữ liệu về các trang web và các trang bạn đã truy cập. Ngay cả khi xoá bộ nhớ cache và cookie xuất cảnh.

Trình duyệt này cho phép bạn duyệt Internet mà không lưu bất kỳ dữ liệu nào về các trang web và các trang bạn đã truy cập. Ngay cả khi đã xoá bộ nhớ cache và cookie.

History được sử dụng trong trình duyệt cũng được coi là một tiện ích giúp bạn khi sử dụng Internet. Khi trình duyệt ghi nhớ một trang web bạn truy cập trước đó hoặc tên người dùng và mật khẩu cho trang web yêu thích của bạn, thông tin này được lưu lại trong History của bạn. Tuy nhiên, có thể đôi khi bạn không muốn người khac sử dụng Phone/iPod/iPad xem hoặc truy cập thông tin đó.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com