Applix srl

Virtual History – ROMA

Virtual History – ROMA

  • 07/08/2015 04:58

Virtual History ROMA là một phần mềm cho bạn những trải nghiệm vô cùng thú vị về Mondadori – một thủ đô của đế chế lớn nhất trong thế giới cổ đại, được "tái tạo" sống động bằng hình ảnh ảo và đang chờ bạn khám phá.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com