Apps for Pinterest

vFlow for Pinterest

vFlow for Pinterest

  • 05/08/2015 22:01

Trải nghiệm iFlip for iOS – công cụ đọc feed dưới dạng tạp chí độc đáo cho iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com