Apps Foundry

SCOOP Newsstand

SCOOP Newsstand

  • 08/08/2015 05:30

SCOOP Newsstand for Android là ứng dụng đọc tạp chí, sách và báo lớn nhất Indonesia trên Android.Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com