Appsverse, Inc.

Photon Flash Player & Browser

Photon Flash Player & Browser

  • 08/08/2015 19:23

Photon Flash Player for Android cuối cùng cũng xuất hiện. Đây là ứng dụng trình duyệt hành đầu trong việc hỗ trợ plugin Flash player và truyền video sẽ giúp giải phóng trải nghiệm duyệt web trên thiết bị Android. Công nghệ hàng đầu của ứng dụng cho phép người dùng duyệt web nhanh hơn, chạy Javascript ở tốc độ nhanh hơn so với Chrome hoặc Firefox trên thiết bị của bạn (trong chế độ truyền đám mây).


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com