Apx Web

Salad Recipes HD Lite

Salad Recipes HD Lite

  • 07/08/2015 11:54

Trải nghiệm hơn 850 công thức làm salad đơn giản trong ứng dụng Salad Recipes HD Lite for iOS.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com