AquaSoft

AquaSoft SlideShow Ultimate

AquaSoft SlideShow Ultimate

  • 30/03/2016 09:09

AquaSoft SlideShow Ultimate là một ứng dụng chuyên nghiệp, cung cấp và trang bị cho người dùng nhiều tính năng mạnh mẽ để tạo ra các trình chiếu ấn tượng rất nhanh chóng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com