Ariolic Software

Complete File Recovery

Complete File Recovery

  • 03/08/2015 14:06

Complete File Recovery là một phần mềm chuyên nghiệp hỗ trợ người dùng khôi phục lại tất cả tập tin media bị mất.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com