Arise Creative Technology Co., Ltd.

Joyeye Multi-Lens HD

Joyeye Multi-Lens HD

  • 08/08/2015 17:33

Joyeye Multi-Lens HD for iPad là ứng dụng xử lý ảnh và chụp ảnh với giao diện tuyệt đẹp, hiệu ứng ảnh hiệu quả trên iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com