Arnaud

SelfMail

SelfMail

  • 09/08/2015 10:10

SelfMail for Android là ứng dụng chia sẻ ghi chú và ảnh nhanh, hiệu quả trên Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com