Artem Chepurnoy

AcDisplay

AcDisplay

  • 08/09/2015 20:02

AcDisplay là một ứng dụng quản lý thông báo rất thông minh, tương thích mạnh mẽ với các thiết bị Android 4.1 trở lên và miễn phí sử dụng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com