Articulate

Articulate Studio ’09

Articulate Studio ’09

  • 20/07/2015 15:18

Articulate Studio ’09 cung cấp cho bạn tất cả những gì cần thiết để nhanh chóng tạo ra các khóa học e-learning từ PowerPoint.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com