Ascendo Inc.

German Dictionary & Translator

German Dictionary & Translator

  • 07/08/2015 16:02

Free German English Dictionary+ for iOS là ứng dụng từ điển Anh – Đức tiện lợi, được cung cấp miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com