Asif Khalyani

Language Translator HD

Language Translator HD

  • 07/08/2015 08:59

Language Translator for iOS là phần mềm biên dịch từ, cụm từ và câu giữa các ngôn ngữ khác nhau.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com