ASUSTek

ASUS AiCloud

ASUS AiCloud

  • 08/08/2015 08:41

ASUS AiCloud for Android là ứng dụng mang tính cách mạng cao, có sự kết hợp tất cả các nền tảng đám mây cá nhân và công cộng mạnh nhất lại với nhau cùng mạng gia đình ở một nơi duy nhất. Trải nghiệm nhiều dịch vụ đám mây khác nhau ở nhà hoặc ở văn phòng, với lưu trữ đám mây mở rộng mà không tốn thêm đồng phí nào.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com