Atomi Systems

ActivePresenter Free Edition

ActivePresenter Free Edition

  • 12/08/2015 11:48

ActivePresenter là chương trình thông minh cho phép mô phỏng lại các thao tác của con người trên máy tính.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com