AtomicAdd

A+ thư viện ảnh & video

A+ thư viện ảnh & video

  • 10/08/2015 07:13

A+ Gallery cho Android là ứng dụng cho phép sắp xếp ảnh và video trong thư viện giống như trên iPhone, sử dụng Facebook làm đám mây lưu trữ và tổ chức các album theo nhiều tính năng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com