ATSH

Ultimate PC Optimizer

Ultimate PC Optimizer

  • 21/07/2015 15:07

Ultimate PC Optimizer là tiện ích hữu hiệu cung cấp cho bạn một cách đơn giản để tinh chỉnh, quản lý và tối ưu hóa máy tính của mình.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com