Aurelify

InjuredPixels

InjuredPixels

  • 28/07/2015 11:06

InjuredPixels là một công cụ cho phép người dùng xác định vị và chẩn đoán các điểm ảnh chết (Dead Pixel) trên màn mình máy tính.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com