Aurora Digital Imaging

Scrapbook Flair

Scrapbook Flair

  • 24/06/2015 09:35

Scrapbook Flair là chương trình tốt nhất hiện nay để bạn tạo ảnh stkicker. Với hàng chục mẫu có sẵn chia theo chủ đề và hàng trăm ảnh nền


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com