Auxbrain Inc

Zombie Highway 2

Zombie Highway 2

  • 19/08/2015 10:04

Zombie Highway 2 là trò chơi đua xe bắn Zombie kiểu mới, miễn phí và tương thích mạnh mẽ với các thiết bị Android 4.0 trở lên.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com