AxBx

Multi Virus Cleaner

Multi Virus Cleaner

  • 02/07/2015 15:45

Multi Virus Cleaner là một tiện ích độc lập miễn phí được sử dụng để phát hiện và loại bỏ virus lớn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com