Axwave Inc.

Gsound TV, Lyrics, Music & Movie Finder

Gsound TV, Lyrics, Music & Movie Finder

  • 20/08/2015 08:01

Gsound for iOS là ứng dụng nhận diện bài hát thông minh, nhanh và miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com