ayano

Battery Mix

Battery Mix

  • 10/08/2015 02:25

Battery Mix là công cụ theo dõi pin và các tiến trình của điện thoại Android, sau đó báo cáo tình trạng của chúng theo các hình thức khác nhau.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com