B-Secure Technologies Pte Ltd

B-Secure Tracker

B-Secure Tracker

  • 09/08/2015 14:17

Dịch vụ B-Secure Tracker for Android đã được nâng cấp nhằm mang lại những thông báo hoàn toàn ẩn danh. Hỗ trợ AirMail sẽ không còn cần thiết để B-Secure Tracker có thể hoạt động nữa.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com