B Software Laboratory

Advanced ETL Processor Enterprise

Advanced ETL Processor Enterprise

  • 12/08/2015 10:56

Advanced ETL Processor Enterprise là một tiện ích trích xuất dữ liệu, sau đó biến đổi, hợp lệ hóa và nạp vào cơ sở dữ liệu khác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com