Backcountry Studios LLC

Fresh Air – Beautiful, personalized weather

Fresh Air – Beautiful, personalized weather

  • 18/08/2015 10:01

Fresh Air for iOS là ứng dụng thời tiết cực kỳ đẹp mắt với khả năng cá nhân hóa cao theo nhu cầu của từng người dùng dùng. Ứng dụng thời tiết Fresh Air được cung cấp miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com