Bad Robot Interactive

Action Movie FX

Action Movie FX

  • 15/08/2015 21:22

Action Movie FX for iOS là phần mềm làm phim miễn phí, cho phép thêm vào các chuỗi hành động máy tính cho video vừa quay trên iPhone hay iPad, iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com