Baptiste Girod

Gmail Notifier Plus

Gmail Notifier Plus

  • 08/07/2015 16:35

Gmail Notifier Plus giúp người dùng kiểm tra thư theo thời gian biểu, nhiều tùy chọn hay giải pháp tối ưu trên Windows 7.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com