Bars

Auto counter free

Auto counter free

  • 07/08/2015 09:28

Auto Counter Free for iOS là ứng dụng miễn phí hỗ trợ đếm đối tượng trên ảnh cho iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com