Bearded Eye

Baams Away!

Baams Away!

  • 11/08/2015 07:51

Sử dụng quả bom để tiêu diệt những con cừu. Di chuyển đến 3 thế giới và gây ra sự hỗn loạn giữa những con cừu.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com