BeeworksGames

Mushroom Garden

Mushroom Garden

  • 11/08/2015 07:33

Mushroom Garden là game mô phỏng tuyệt vời mới nuôi trồng nấm trên điện thoại Android. Mua những vật phẩm để nuôi nấm phát triển tốt và thu hoạch nấm.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com