Behaviour Interactive

Home: Boov Pop!

Home: Boov Pop!

  • 13/08/2015 17:45

Home: Boov Pop là trò chơi phá bong bóng siêu vui lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình Hành trình trở về của hãng DreamWork.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com