Beijing Anqi Zhilian Technology Co. Ltd.

Xender, Transfer & Connect PC

Xender, Transfer & Connect PC

  • 07/08/2015 21:53

Xender for iOS là công cụ chia sẻ chuyển và nhận file miễn phí, tin cậy từ iPhone, iPad và iPod Touch với Android và máy tính cá nhân.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com