Beijing MobileWoo InfoTech Co.,Ltd.

GO Launcher – Notification Center Widget for quick launch

GO Launcher – Notification Center Widget for quick launch

  • 12/03/2016 19:55

GO Launcher for iOS là bộ khởi động widget thông minh trong trung tâm thông báo của iOS 8 và iOS 9, cho phép khởi động nhanh một số chương trình trên iPhone/iPad và không cần mở ứng dụng thủ công.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com