Belledonne communications

Linphone Video

Linphone Video

  • 09/08/2015 11:37

Linphone Vìdeo for Android là ứng dụng gọi điện miễn phí và tiện lợi trên các thiết bị Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com