Belltech

CaptureXT

CaptureXT

  • 19/06/2015 11:14

CaptureXT được đánh giá là chương trình chụp màn hình mang tính chuyên nghiệp và tiện lợi


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com