Ben Hirashima

Choose Browser

Choose Browser

  • 07/08/2015 22:50

Choose Browser For Android cho phép bạn “Share” liên kết, và chọn trình duyệt web để mở nó.


Bookmarks Light

Bookmarks Light

  • 07/08/2015 22:49

Bookmarks Light For Android là ứng dụng giúp bạn truy cập và quản lý Bookmark rất nhanh chóng. Bookmarks Light có thể thêm, chỉnh sửa, xóa, tìm kiếm, và phân loại.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com