Bertil Hörberg

Gunman Clive

Gunman Clive

  • 11/08/2015 07:26

Trong những năm 18XX, phía tây bị tàn phá bởi những kẻ côn đồ và chúng đang nuôi âm mưu lật đổ chính phủ. Một nhóm cướp đã bắt cóc con gái của thị trưởng Johnson và đòi tiền chuộc với mức giá quá cao. Chỉ có tay súng Clive mới có thể mang lại trật tự phía tây và cứu cô gái.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com