Best Security Tips

Supersonic Download Accelerator

Supersonic Download Accelerator

  • 02/07/2015 10:18

Supersonic Download Accelerator là một trình quản lý download đơn giản và đáng tin cậy với nhiều tính năng. Các tải về được phân đoạn và tải về đồng thời.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com