BHI Technologies, Inc.

Teed – To Do List

Teed – To Do List

  • 07/08/2015 13:29

Teed for iOS là ứng dụng quản lý danh sách To-Do hiệu quả và miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com