Bidgood

Picture Resize Starter

Picture Resize Starter

  • 01/07/2015 15:44

Picture Resize Starter giúp bạn thay đổi kích thước vài bức ảnh một cách nhanh chóng và không tốn kém


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com