Big Android Dev

Call Flash: Alert on Call-SMS

Call Flash: Alert on Call-SMS

  • 10/08/2015 06:55

Call Flash là ứng dụng cảnh báo bằng đền flash khi có tin nhắn hoặc cuộc gọi trên thiết bị chạy hệ điều hành Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com