Big Blue Pixel Inc.

Photo Measures Lite

Photo Measures Lite

  • 08/08/2015 16:20

Photo Measures Lite for iOS là ứng dụng đơn giản và tiện ích để lưu các số đo trong ảnh trên iPhone/iPad.Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com