BIG Labs

Secret Box – a new way to keep your media safe

Secret Box – a new way to keep your media safe

  • 05/08/2015 05:05

Secret Box for iOS cung cấp một phương pháp bảo mật dữ liệu đa phương tiện hoàn hảo và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com