Bii, Inc.

Desktop VisualizeR

Desktop VisualizeR

  • 10/08/2015 04:03

Desktop VisualizeR(DVR) là ứng dụng cho phép bạn cá nhân hóa màn hình chủ bằng cách tạo icon hoặc widget với những bức ảnh yêu thích.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com