BiniSoft

Windows Firewall Control

Windows Firewall Control

  • 23/06/2015 14:19

Windows Firewall Control là phần mềm miễn phí kiểm soát tường lửa của Windows


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com